Với tốc độ và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày một gia tăng, Ủy ban Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu cũng như các quốc gia trên thế giới đang kêu gọi sự tham gia tích cực của mọi ngành nghề để giải quyết vấn đề môi trường trên toàn cầu.