<< / >>

<< >>

Deskripsi:

Buku Sinau Nulis Cerkak menika minangka salah satunggaling sarana kangge nyengkuyung, nambah seserepan saha nambah pangertosan mliginipun babagan kawruh sastra tulis dhateng para siswa, dwija saha para setresna sastra. Ingkang dipun ajab mboten sanes inggih menika para mudha taruna saha para siswa mliginipun tiyang Jawi sageta karem maos karya sastra Jawi langkung-langkung purun tumut nyerat babagan sastra.