Xây dựng cơ chế quản lí tài chính và chia sẻ lợi ích hiệu quả, hiệu ích và công bằng là yêu cầu quan trọng để các quốc gia và dự án nhận được chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải. Tuy nhiên, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn và thách thức trong việc thiết kế và thực hiện hai cơ chế quan trọng này. Báo cáo này trình bày ngắn gọn các yêu cầu và khung quy định quốc tế mà mọi quốc gia phải tuân theo khi thiết kế cơ chế chi trả và rà soát kinh nghiệm của 54 quốc gia trên thế giới trong việc hiện thực hóa các quy định này trong bối cảnh chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường riêng biệt của mình. Báo cáo hi vọng sẽ cung cấp một góc nhìn toàn cảnh cũng như bài học để các quốc gia hiện đang hoàn thiện cơ chế chia sẻ lợi ích có thể tham khảo và áp dụng.