<< / >>

<< >>

Deskripsi:

W aktu dina taun 1984 kuring maluruh tapak-lacakna Haji Hasan Mustapa (saterusna HHM) ka nagara Walanda jeung Mesir, di UB Leiden kuring manggihan dina naskah-naskah titinggal Prof. Dr. Snouck Hurgronje aya sawatara guguritan HHM. Naskah-naskah titinggal Prof. Dr. Snouck Hurgronje téh geus dijieun daftarna ku R.A. Kern, tapi dina éta daftar Kern henteu nyebutkeun yén dina éta koléksi aya guguritan beunang HHM. Malah dina pangan- teur terjemahanana kana basa Walanda tina Bab Adat-adat Urang Priangan jeung Sunda lianna ti éta, Kern manghanja- kalkeun ku sabab teu aya guguritan karya HHM anu nepi ka nagarana. Padahal dina koléksi Snouck téh aya sawatara naskah anu ku Kern ditandaan yén éta naskah téh “over geloofsleer en mystiek” (bab kapercayaan jeung mistik) anu ditulis dina wangunan “dichtmaat” (puisi) nyaéta dina wangunan dangding.